Zhotovení rodokmenu

Co budu potřebovat ke zhotovení rodokmenu?

Vzhledem k tomu, že v archivech jsou uloženy matriky zpravidla starší sta let (spíše však před rokem 1900, tzv. "mrtvé" a tedy přístupné k badatelským účelům), znamená to, že ke zhotovení rodokmenu budu potřebovat jméno a příjmení Vašeho předka, který se narodil kolem roku 1900. Dále pak budu potřebovat přesné jeho datum narození - pokud není známo, alespoň přibližný rok narození, případně jakékoliv jiné údaje o předkovi či předcích kolem r. 1900, které máte k dispozici. Především pak budu potřebovat přesné místo narození - název obce / města, nebo místo bydliště předka (předků) v tomto období, nejlépe pak přesnou lokalizaci (tzn. popisné číslo domu narození či bydliště s čp.).
Matriky mladší 100 let (tzv. „živé“) jsou uloženy doposud na obecních (matričních) úřadech; pokud by bylo potřeba z nich zjistit nezbytné informace, které dosud neznáte, museli byste se obrátit na patřičný obecní úřad sami, přičemž Vám matrikářka vyhotoví výpis matričního zápisu (dle matričního zákona Vám poskytnou jen výpis přímých předků). Cizí osoba (tedy ani zpracovatel Vašeho rodokmenu) to učinit nemůže.

V čem spočívám moje práce v archivu?

Ze všeho nejdříve vyhledám v archivních databázích příslušné matriky, které se dělí na oddací, rodné, a úmrtní pro danou obec (v 18. století pro celou farnost). Zjistím si zda jsou přístupné v archivu (či v online databázi), který spravuje matriky z příslušné oblasti (na Moravě a ve Slezsku dva zemské archivy, v Čechách pět oblastních). Pak navštívím příslušný archiv, kde jsou matriky uloženy (knihy nebo mikrofilmy) nebo webové stránky s databází matrik.
V matrikách se pak snažím nalézt relevantní zápisy o sledované rodině, tedy křty, svatby a pohřby. Vhodnou kombinací těchto zápisů docházím ke kýženým výsledkům, k nacházení rodinných vazeb mezi jednotlivými příslušníky rodu. Průběžně jak se začínají více vyjasňovat vazby mezi jednotlivými členy rodu, a ty zpracovávám do rodinného stromu.
Zápisy jsou od roku 1867 psány česky (písmo latinka), před tímto datem německy (písmo kurent), před rokem 1787 latinsky (písmo latinka).

Jaký je výsledek?

V podstatě existují dva základní typy:
 1. rozrod – to znamená, že se hledáním v matrikách dostanu „proti toku času“ k nejstaršímu předkovi a od něj pak sestavím linii rozrodu rodu
  zde existují opět dvě možnosti:
  1. jednoduchý rozrod – budu sledovat pouze přímou linii, kterou budu považovat přirozeně za hlavní linii rodu: předek – jeho syn – vnuk – pravnuk až do začátku 20. století. Běžně se stává, že při hledání v rodných matrikách narazím i na sourozence příslušníků přímé linie rodu a v tomto případně můžu sledovat i vedlejší linie rodu (po mužské linii, které jsou lehce dohledatelné, jelikož se zpravidla pohybují ve stejné lokalitě jako větev hlavní, navíc mi mohou pomoci při dalším bádání na hlavní linii).
  2. komlikovaný rozrod – budu sledovat všechny mužské potomky nejstaršího zjištěného předka až do počátku 20. století, což je časově i finančně náročnější (existuje možnost sledovat i ženské linie, ale to je vzhledem ke změně příjmení děvčat a jejich dohledatelnosti v oddacích matrikách velmi obtížné či naprosto nemožné).
 2. vývod – budu postupovat od určité osoby proti proudu času více směry (tedy nejen po mužské, ale i po ženské linii /ženských liniích) - např. od rodných jmen babiček, prababiček atd.; v každé generaci se tak předci zdvojnásobují, přičemž se zdvojnásobí také počet příjmení – tato verze je ovšem ze všech nejnáročnější.
Obvykle zadavatelům navrhuji zhotovit nejprve jednoduchý rozrod, na který se dá kdykoliv navázat.

Co předložím zadavateli?

 1. autentický přepis matričních zápisů týkající se zkoumané rodiny ze všech typů matrik (včetně přepisu z kurentu do latinky a překladu z němčiny a z latiny do češtiny).
 2. „informačně nadupaný“ elaborát ve Wordu, který bude obsahovat přehled rodinných vztahů – obvykle to vypadá tak, že generaci (oddílu) vévodí jméno otce (nejstaršího zjištěného předka), dále následuje jméno manželky, přičemž u obou jsou uvedena všechna dostupná data (narození, úmrtí, povolání, místo/a bydliště, jména rodičů manželky, jejich povolání apod.), pak následuje datum svatby a všechni jejich potomci – opět se všemi zjištěnými informacemi z matrik. V dalších generacích (oddílech) se situace opakuje. Znamená to, že vytěžím a zpracuji všechny výše uvedené údaje z matrik pro další generaci (oddíl).
 3. zhotovím přehledný strom, který navrhuji umístit na internetové stránky www.myheritage.cz, kam si umisťují rodokmeny lidé z celého světa - příp. po domluvě se zadavatelem na kterýkoliv jiný web, který je určen pro online rodokmeny (český či zahraniční). Váš rodokmen na takovém webu může být volně přístupný, nebo také pod heslem, přičemž by k němu měli přístup jen lidé znalí hesla. Publikace rodokmenu na webu není zpoplatněna.
 4. předložím seznam použitých matrik s místem jejich uložení.
 5. provedu statistickou analýzu zjištěných údajů z matrik a sestavým "generační příběh" a demografickou analýzu (natalita a mortalita dětí, sňatečný věk, věk dožití apod.).
 6. předložím digitální fotografie autentických zápisů z matrik v elektronické podobě (což není možné z online databází matrik, pouze z fyzických matrik nebo z mikrofilmů).
 7. vypracuji závěrečnou zprávu o postupu bádání, aby měl zákazník přehledné informace ohledně mé práce a pracovního postupu.
 8. vše předložím v tištěné podobě - vázaná kniha nebo kroužková vazba (+ přílohy na CD) anebo vše v elektronické podobě na CD, podle přání záklazníka.